حضور موسسه ما در بازارهای گسترده     


 
 • فرمانداری های استان مازندران
 • اداره گاز
 • بیمارستان امام خمینی – بوعلی و فاطمه زهرا ساری
 • بانک صادرات استان مازندران
 • میراث فرهنگی و جهانگردی
 • محیط زیست
 • صنایع چوب و کاغذ
 • دانشگاه پیام نور
 • پایانه های حمل و نقل
 • راه و ترابری
 • بهداشت نفت
 • اداره کل مالیاتی
 • فرودگاه های استان
 • شرکت نفت خزر (Kepco)
 • OTC (پایانه نفتی)
 • NDCO (حفاری نفت شمال)
 • خط لوله منطقه شمال
 • شرکت گاز استان مازندران
 • مرکز بهداشت
 • تامین اجتماعی
 • نیروگاه برق نکا
 • اداره دارایی
 • اداره کل مالیاتی
 • اداره برق منطقه ای استان مازندران
 • صدا و سیما
 • دخانیات
 • دانشگاه علوم پزشکی